Witamy na stronie Koła Łowieckiego nr 5 "Cietrzew" Żary

Istniejemy od 1946 roku ...

 

   darz bór

gallery/12
gallery/1

OD POCZĄTKÓW...
Jest rok 1946. Na ziemi żarskiej osiedlają się zdemobilizowani żołnierze Wojska Polskiego, przesiedleńcy ze wschodnich terenów Polski. Zaczyna się dla nich nowe życie. Na odzyskanych terenach powstają nowe struktury państwowości, zakłady pracy, związki i stowarzyszenia. Takim stowarzyszeniem powstałym w styczniu 1946r. było "Stowarzyszenie Myśliwych".    Na początku było ich tylko ośmiu. Wśród nich nasz nieodżałowanej pamięci Kolega Kazimierz Wierbil, późniejszy długoletni Prezes Koła. Był on w tym czasie jednym z najwcześniej polujących myśliwych. Zaczęto organizować podwaliny pod formalny Związek Łowiecki i tak 14 września 1946 r. na pierwszym zebraniu "Stowarzyszenia Łowieckiego" wybrano Zarząd Koła w osobach: Jan Dąbrowski - Prezes, Sekretarz - Ewalt Zelent, Łowczy - Aleksander Hercig,  Członkowie Komisji Rewizyjnej - Józef Pieczyrak i leśniczy Stefan Sęk . Na tym zebraniu przyjęto i uchwalono nazwę koła - "Jeleń".

gallery/2

Stowarzyszenie funkcjonowało do maja 1953 roku. W tym czasie nastąpił podział Koła na trzy inne. Część  "Stowarzyszenia" przybrało nazwę "Cietrzew" (od nazwy ptaka, którego na tym terenie otaczano szczególną troską), część utworzyło Koło o nazwie "Bażant", które do dziś jest bratnim Kołem dla  "Cietrzewia", a pozostali założyli Koło "Ryś", zrzeszające w większości  wojskowych. 

 

Początkowo nasze Koło posiadało cztery obwody położone na terenie powiatu żarskiego z różną, zmienną lokalizacją. Początki działalności naszego Koła nie były łatwe, ale i też nie było obciążeń finansowych, ponieważ Państwo pokrywało koszty odszkodowań łowieckich. Było ich stosunkowo niewiele, co wynikało z wyniszczonych stanów zwierzyny, spowodowanych wojenną zawieruchą oraz kłusownictwem. Z zapisów historycznych wiadomo, że KŁ "Cietrzew" należało do wiodących w oszczędzaniu i polepszaniu rozwoju zwierzyny. Szczególną rolę w przyroście zwierzyny - zwłaszcza jelenia - w latach 60-tych i początku lat 70-tych odegrało Nadleśnictwo w Przewozie z ówczesnym Nadleśniczym, będącym do dziś członkiem Koła Antonim Palonką. W tym czasie funkcje w Zarządzie pełnili: Kazimierz Wierbil - Prezes, Aleksander Kołosionek - Łowczy Koła, Czesław Pietrucha - Skarbnik, Adolf Stawczyński - sekretarz.

gallery/4

Pod koniec lat 70-tych odchodzi Kolega Kazimierz Wierbil i  w dniu 29.04.1979 odbywają się nowe wybory, których rezultatem jest nowopowołany skład Zarządu, w osobach: Bogumił Raganowicz - Prezes, Adam Konieczny - Łowczy Koła, Czesław Pietrucha - Skarbnik, Adolf Stawczyński - Sekretarz. Otwiera to nowy rozdział w historii Koła.

gallery/6

19 kwietnia 1984 roku z inicjatywy Św.P. Kol. Jerzego Klabińskiego Koło zakupuje upadłe gospodarstwo rolne w Janikowie. Zryw oraz wielki zapał Kolegów myśliwych, poświęcone przy odbudowie i przebudowie tego gospodarstwa jest do dziś wielkim i chlubnym czynem, którego innego Koła mogą nam pozazdrościć. Koło wraz z kwaterą weszło w posiadanie ziemi o pow. 9,41 ha oraz dwóch stawów hodowlanych.  Czasy stają się coraz trudniejsze. Koła Łowieckie zaczynają być obciążane kosztami, początkowo ograniczonymi, potem coraz bardziej odczuwalnymi finansowo. Aby utrzymać Koło zbierano składki członkowskie, sprzedawano do skupów tusze zwierzyny i rozpoczęto organizacje polowań dewizowych.

Koło gospodaruje na trzech obwodach o łącznej powierzchni 17 970 ha, z czego obw. 138 - 4280 ha, w tym powierzchni leśnej 980 ha, obwód 145 - 8560 ha, w tym pow. leśnej 4639 ha oraz obwód 149 o powierzchni 5130 ha z 3730 hektarami lasów. W tym czasie Koło zakupiło wiele sprzętu mechanicznego, rozpoczęło uprawiać ziemię pod zbiory, zagospodarowywać poletka łowieckie, budować urządzenia łowieckie. W międzyczasie zmienia się numeracja obwodów z numeru 138 na 211, ze 145 na 228 i ze 149 na 231.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DZIŚ:


      Wiosną 2010 roku po wyborach do władz Koła częściowo zmienia się skład. Prezesem zostaje Zbigniew Jankowski, Skarbnikiem - Krzysztof Polus, Łowczy Koła (bez zmian) - Marek Czajkowski, Podłowczy obw. 211 - Jan Ziętek, podłowczy obw. 231- Dariusz Dyba, Sekretarz (bez zmian) - Mieczysław Leszczyński oraz p.o. Sekretarz Adam Polus, który po ciężkiej chorobie i śmierci Kol. Mietka w 2011 roku, obejmuje stanowisko Sekretarza. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełni Kol. Roman Kaczmarek,  oraz członkowie Komisji: Jan Feduszczak i Kazimierz Bar. Za gospodarkę rolna odpowiada kol. Stanisław Marzec. Koło na dzień 01.04.2012 r. zrzesza 61 członków i szkoli się 4 stażystów.
Koło gospodaruje na trzech obwodach o łącznej powierzchni 18 533 ha. Dwa z nich : obwód 231 i 228 to obwody leśne, natomiast obwód 211 to typowy obwód polny. Łowiska są bogato wyposażone w urządzenia łowieckie. W naszych ostojach znajduje się ponad 100 ambon, ok. 350 lizawek. Corocznie dokarmiamy zwierzynę wykładając: ponad 25 ton karmy objętościowej suchej, ponad 80 ton karmy objętościowej soczystej, ponad 50 ton karmy treściwej oraz ponad 3 tony soli. Utrzymujemy 21 pasów zaporowych o łączne długości ponad 5 km oraz ok. 70 ha poletek łowieckich, łąk i polanek śródleśnych. Nie zapominamy również o zwierzynie drobnej. Co pewien czas Koło zakupuje bażanty i kuropatwy  w celu odbudowy będących w regresie populacji. Corocznie za utrzymywanie gruntów rolnych uzyskujemy dotacje unijne.
Przy siedzibie Koła w Janikowie znajduje się zarybiony staw, z którego korzystają wędkujący koledzy myśliwi. Do pracy w gospodarce łąkowo - rolnej pracownicy mają do dyspozycji cale potrzebne zaplecze sprzętowe oraz logistyczne.  Do pracy w roli wykorzystujemy własne dwa traktory, maszyny rolnicze, garaże, spichlerz. Na potrzeby organizacji polowań zbiorowych wykorzystujemy własny osinobus, który przeszedł generalny remont. Za utrzymanie domku myśliwskiego oraz przygotowanie posiłków odpowiada Pani Mirosława Hofman.

Dobre stany zwierzyny (przede wszystkim grubej) oraz możliwość pozyskania cennych i ciekawych trofeów pozwalają myśliwym Koła oraz gościom zaproszonym przeżywać wspaniałe chwile w łowisku, niejednokrotnie przenosząc do historii Koła kolejne niezapomniane przeżycia. Wielu kolegów pozyskało medalowe trofea jeleni byków, parostków rogaczy czy oręży odyńców. Jest również poszukiwanym partnerem dla Biur polowań organizujących polowania dewizowe. Corocznie nasze łowiska odwiedzają myśliwi z Francji, Danii, Belgii czy Niemiec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     Dzięki wspólnym staraniom i wytężonej pracy wszystkich kolegów i koleżanek z Koła przyszłość "Cietrzewia" na tle dość trudnych czasów, wydaje się być nie zagrożona i pozwala ze spokojem patrzeć w głąb naszych przepięknych lubuskich kniei.

 
21 kwietnia 2013 roku odbyło się kolejne Walne Zgromadzenie w Janikowie. Uczestniczyło 36 członków Koła. Na przewodniczącego wybrano Kol. Marka Pietraszkiewicza, a na sekretarza "Walnego" Kol. Adama Polusa. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Kol. A.Buzka, S.Deckera, K.Goebla, a funkcję Komisji Skrutacyjnej pełnili: Kol. W.Zuba, J.Hryńczuk, J.Szewczyszyn. Po odczytaniu sprawozdań Prezesa, Łowczego, Skarbnika, Komisji Rewizyjnej nastąpiło tajne głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu (Prezes - Zbigniew Jankowski, Skarbnik - Krzysztof Polus, Łowczy Koła - Marek Czajkowski, Podłowczy obw. 211 - Jan Ziętek, podłowczy obw. 231- Dariusz Dyba, Sekretarz Adam Polus. W wyniku głosowania cały Zarząd uzyskał absolutorium. Również w wyniku tajnego głosowania wybrano nowego członka Komisji Rewizyjnej - Kol. Pawła Fengiera. Natomiast funkcję przewodniczącego pełnić będzie Kol. Jan Feduszczak. Koło na dzień 01.05.2013 r. zrzesza 58 członków i szkoli się 5 stażystów.
     W dniu 26 kwietnia 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sparwozdawczo - Wyborcze. Na przewodniczącego wybrano Kol. Marka Pietraszkiewicza, a na sekretarza "Walnego" Kol. Adama Polusa. Po odczytaniu sprawozdań Prezesa, Łowczego, Skarbnika, Komisji Rewizyjnej i dyskusji nad sprawozdaniami przystąpiono do tajnego głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Zarządu (Prezes - Zbigniew Jankowski, Skarbnik - Krzysztof Polus, Łowczy Koła - Marek Czajkowski, Podłowczy obw. 211 - Jan Ziętek, podłowczy obw. 231- Dariusz Dyba, Sekretarz Adam Polus. W wyniku głosowania cały Zarząd uzyskał absolutorium.      
    Później uchwalono metodę wyboru nowego Zarządu Koła i przedstawiono kandydaturę Kol. Zbyszka Jankowskiego na Prezesa. Po jego wyborze Prezes zaproponował dalszą współpracę z tym samym składem osobowym co przez poprzednie 5 lat. Większością głosów poprzedni Zarząd w tym samym składzie, oraz z tym samym podziałem funkcji objął kolejną kadencję. W Komisji Rewizyjnej zasiedli ponownie: Jan Feduszczak - przewodniczący oraz Kazimierz Bar i Paweł Fengier jako członkowie Komisji.
    Następnie głosowano nad kilkoma wnioskami uchwał m.in.:  o uldze w wpłacaniu składki na Koło w wys. 50% składki normalnej przez myśliwych, którzy ukończyli 70 rok życia oraz zwolnieniu z czynów Diany będące w naszym Kole. Po zakończeniu wszystkich spraw związanych z porządkiem obrad WZ, Prezes poprosił o wystąpienie Kol. Krzysztofa Polusa, któremu uroczyście wręczył Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej. Po zakończeniu części oficjalnej Prezes zaprosił wszystkich na obiad.

 

   Podczas obrad Walnego zgromadzenia które odbyło się w kwietniu 2017 roku z powodów osobistych z funkcji Prezesa Koła zrezygnował Zbigniew Jankowski. Podczas wyborów na nowego Prezesa zgłoszono dwóch kandydatów: ówczesnego podłowczego Dariusza Dybę oraz Kol. Aleksandra Buzka.

   W wyniku tajnego głosowania znaczącą różnicą głosów nowym Prezesem Koła został Kol. Dariusz Dyba. Ten do współpracy zaprosił oprócz starego składu zarządu - Skarbika - Kol. Krzysztof Polus oraz Łowczego - Marek Czajkowski - dodatkowo Kolegę Pawła Fengiera, któremu zaproponował stanowisko Sekretarza Koła. Zmianie uległo również stanowisko Podłowczego obwodu 231, gdzie funkcję przyjął były już Sekretarz Koła Kol. Adam Polus.

  Wybrano również nowego członka Komisji Rewizyjnej, którym został Kol. Wacław Maciuszonek.

gallery/pol.-zbior-7
gallery/historia-37

Dochodzi do kolejnych wyborów, po których Prezesem zostaje Kazimierz Spajcer, Łowczym Koła Janusz Tokarski, Skarbnikiem Czesław Pietrucha, Sekretarzem Jerzy Klabiński. W międzyczasie dochodzi do zmiany Łowczego  Koła na Kol. Ryszarda Bresia oraz Sekretarza na Kol. Kazimierza Bara.
 Kolejne wybory Zarządu wyłaniają następujący skład - Prezes Janusz Tokarski, Łowczy Koła (obwodu 145) 
- Marek Czajkowski, Podłowczowie: obwód 149 - Marian Zuba, obwód 138 - Zbigniew Jankowski, Skarbnik - Bolesław Ciechanowicz, Sekretarz - Mieczysław Leszczyński.

gallery/praca-w-kole-12
gallery/pol.-zbior-94